sex anonse dla Panów

Regulamin usługi „SMS MT”

Regulamin usługi „SMS MT”

§ 1. Uwagi ogólne

1. Organizatorem usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)

2. Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. (zwanych dalej: Użytkownikami).

3. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 2. Korzystanie z Usługi

1. Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:

– na numer 60186 – o treści START FOTO,

– na numer 60386 – o treści START VIDEO,

– na numer 60286 – o treści START VIDEO.

2. Użytkownik ponosi opłatę za każdego otrzymanego zwrotnie SMS MT w ramach zamówionej usługi.

3. Opłata za każdą otrzymaną wiadomość wynosi w przypadku Usługi:

– START FOTO 1,00 pln netto/ 1,23 pln brutto,

– START VIDEO (na nr 60386) 3,00 pln netto /3,69 pln brutto

– START VIDEO (na nr 60286) 2,00 pln netto /2,46 pln brutto.

4. Użytkownik w ramach zamówionej Usługi będzie otrzymywał wiadomości zawierające zdjęcia lub filmy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

5. W zależności od rodzaju wybranego Serwisu, Użytkownik otrzyma:

– w ramach Serwisu START FOTO – MMS MT ze zdjęciem i ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS codziennie, ok. godz. 10:00,

– w ramach Serwisu START VIDEO (60386) – SMS MT z filmikiem oraz ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS w każdy poniedziałek, środę i piątek ok. godz. 18:00,

– natomiast w ramach Serwisu START VIDEO (60286) – SMS MT z filmikiem oraz ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS codziennie, ok. godz. 20:00.

6. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
7. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.

8. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać – w zależności od rodzaju aktywowanej Usługi – bezpłatny SMS o treści:

– STOP FOTO na numer SMS MT 60186 lub

– STOP VIDEO na numer SMS MT 60386 lub

– STOP VIDEO na numer SMS MT 60286.

9. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.

11. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
§ 3. Materiały audiowizualne

 

1. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

2. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.

3. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
4. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

 

§ 4. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Organizatora wskazany w § 1 lub mailowo na adres: reklamacje@teleaudio.pl.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach www tj. www.slicznotki.plwww.blondi.pl,www.zboczone.pl
  2. Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem – przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do przewidzenia.

5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub uprawnione organy publiczne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

7. W żadnym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

Szukaj według miejscowości
Seksowna blondynka zaprasza
Wystarczy 1sms
ERO puzzle
FILMY PORNO
Pakiet zdjęć na telefon
Zmysłowe doznania…
Szukaj po nicku
OSTRA LASKA w natarciu
Filmy premium
Ustaw się na seks!!!
Szybkie wyszukiwanie
Jestem:
 
  Szukam:
 
  Wiek:
  to  
  Województwo:
 
  Z foto:
 
 
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.